هفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستان

19 Oct 2017

هفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستان

هفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانهفتاد کشته و پنجاه زخمی؛ آخرین تلفات گروه‌های تروریستی در یک شبانه روز اخیر در افغانستانSkip to toolbar